Opis

IMG 8788 1       Reszel jest gminą leżącą na dawnej granicy Warmii i Mazur, posiadającą duże walory turystyczne. Atrakcją są jeziora występujące głównie w południowej części gminy. ( j. Dejnowa, j. Legińskie, j. Widryńskie, j.Pasterzewo, j. Trzcinno, j. Klawój, j. Pieckowo). Z j. Dejnowa do j. Kiersztanowskiego, położonego tuż za granicami gminy prowadzi szlak kajakowy. Na obszarze gminy występują wody mineralne o znaczeniu leczniczym. Dodatkowym walorem Reszla jest nie zmieniony przez wieki układ urbanistyczny miasta zachowujący jego oryginalną budowę.

Na koniec roku 2001 miasto Reszel liczyło 5479 osób, a gmina 3534 osób. Położenie gminy wśród jezior i lasów stwarza możliwości rozwoju turystycznego. W obrębie miejscowości Pilec, Leginy, Widryny, Św. Lipka rozwija się działalność agroturystyczna.

Miasto i Gmina Reszel - Kultura

Amfiteatr zespóŠReszelanie 1    Liczne grono artystów wybrało Reszel z jego gotyckim zamkiem, galerią sztuki współczesnej i domem pracy twórczej, na miejsce realizacji i prezentacji swojej twórczości, są to m.in. Franciszek Starowieyski, Adam Myjak, Anatol z Dusseldorfu, Teresa Pągowska, Stasys Eidrigevicius, Andrzej Fogtt, Bożena Biskupska, Zygmunt Rytka i inni.

W Reszlu działa Miejski Ośrodek Kultury. W skład Ośrodka wchodzi kino i świetlice wiejskie w Robawach, Łężanach i Widrynach. Przy MOK działa zespół folklorystyczny "Reszelanie", laureat wielu przeglądów folklorystycznych. Działa tu również klub warcabowy zrzeszony w Polskim Towarzystwie Warcabowym, jego członkowie zajmują czołowe miejsca na rozgrywkach Mistrzostw Polski. MOK inicjuje wydawanie miesięcznika "Gazeta Reszelska".

Miasto i Gmina Reszel - Historia

IMG 8346       Tradycje osadnicze na wysokim brzegu rzeki Sajny sięgają epoki wczesnego żelaza. W 1241 r. na miejscu osady pruskiej Krzyżacy wznieśli drewnianą strażmicę krzyżacką. W 1337 r. Reszel uzyskał prawa miejskie. Druga połowa XIV w. była okresem wielkich inwestycji budowlanych. W 1350 r. rozpoczęto stawianie nowego zamku biskupiego, a w 1372 murów miejskich z licznymi basztami i trzema bramami - Wysoką, Królewiecką i Rybacką. Wówczas to wzniesiono kamienny most nad doliną Sajny. Reszel był wówczas trzecim co do wielkości miastem Warmii, po Braniewie i Lidzbarku Warmińskim. Miasto już od końca XIV w. miało wodociągi i system odwadniający piwnice. Wodociąg zbudowano w 1389 r. i spełniał swoją funkcję do 1898 r.

Miasto i Gmina Reszel - Gospodarka

reszel041 1       Gmina Reszel ma charakter typowo miejsko-wiejski. Źródłem dochodów jest rolnictwo i turystyka. Dobre gleby i korzystna struktura agrarna zapewniają wysoki poziom produkcji rolnej. Malownicze tereny na południu gminy - jeziora, lasy, urozmaicony krajobraz oraz obecność kompleksu pielgrzymkowego w Świętej Lipce - gwarantują letni ruch turystyczny.

Inwestycje prowadzone w gminie ukierunkowane są na działania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości wód, oczyszczania ścieków, w tym rozbudowa przesyłów odprowadzania ścieków.

Miasto i Gmina Reszel - Turystyka

swieta lipka nowe barwy       W Reszlu znajduje się unikalny park, oceniany jako jeden z najpiękniej usytuowanych w Europie północno-wschodniej, zamknięty z jednej strony mostem gotyckim. Nad parkiem góruje gotycki zamek oraz kościół z zabudowaniami klasztornymi. Cała starówka objęta jest wieloletnim cyklem prac restauracyjnych, mających na celu przywrócenie wszystkim zabytkowym obiektom dawnego blasku. Przez teren gminy przebiega ścieżka rowerowa "Ku perle baroku" prowadząca z Mrągowa do Reszla i Św.Lipki.

Główną atrakcją Reszta jest doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, wpisany w latach osiemdziesiątych na listę miast zabytkowych ICOMOS.

Gotycki zamek biskupów warmińskich z XIV wieku, z kwadratowym dziedzińcem i basztą. Na zamku znajduje się Galeria Sztuki Współczesnej z kompozycjami malarskimi, m.in; F. Starowieyskiego oraz rzeźbami B. Biskupskiej. Zamek posiada pokoje hotelowe i stylową kawiarnię.

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas